აბსტრაქტის გაფორმების ინსტრუქცია

ავტორ(ებ)ის სახელი გვარი

აკადემიური ხარისხი/სამეცნიერო წოდება

უნივერსიტეტი/ინსტიტუტი

საკონტაქტო ინფორმაცია: მისამართი/ ელფოსტა

აბსტრაქტის გაფორმების წესი

აბსტრაქტის ენა: ქართული, ინგლისური;

სიტყვების რაოდენობა: 150 – 200 სიტყვა.

კვლევის მიზანი;

კვლევის შედეგები;

დასკვნა;

საკვანძო სიტყვა.

აბსტრაქტის ფორმატი: 

ფორმატი:  DOC (MS-Word);

ფურცლის ზომა  – A 4;

ველი: ზევით-ქვევით – 2 სმ; მარჯვნივ-მარცხნივ – 2,5 სმ.

შრიფტი ტექსტისთვის – „ Sylfaen,  “შრიფტის ზომა -12;

ინტერვალი -1.15

სათაური  – შრიფტის ზომა 16;

ავტორის სახელი, გვარი და რეგალიები – შრიფტის ზომა 12;

საკვანძო სიტყვები – რაოდენობა 3; 

საკვანძო სიტყვები – შრიფტის ზომა 12;

Comments are closed.