სტატიის პუბლიკაცია

სტატიის გაფორმების წესი
➢ სტატიის ენა – ქართული, ინგლისური;
➢ სტატიის ფორმატი: DOC (MS-Word);
➢ ფურცლის ზომა – A 4;
➢ ველი: ზევით-ქვევით – 2 სმ; მარჯვნივ-მარცხნივ – 2,5 სმ.
➢ შრიფტი ტექსტისთვის – „ Sylfaen, “შრიფტის ზომა -12;
➢ ინტერვალი -1.15
➢ სტატიის სათაური – შრიფტის ზომა 16;
➢ ავტორის სახელი და გვარი და რეგალიები – შრიფტის ზომა 12;
➢ საკვანძო სიტყვები – რაოდენობა 7-10
➢ საკვანძო სიტყვები – შრიფტის ზომა 12;
➢ თავები და ქვეთავები – შრიფტის ზომა 14;
➢ სქოლიო – შრიფტის ზომა 10;
➢ ბიბლიოგრაფიის შრიფტის ზომა – 10;
➢ ციტატის შრიფტის ზომა – 12;
➢ სტატიის მოცულობა 7-10 გვერდი

შენიშვნა: სტატიის ტექსტის მოცულობაში შედის აბსტრაქტები და ბიბლიოგრაფია.
სტატიის სტრუქტურა
➢ სტატიის სათაური;
➢ ავტორის (ავტორების) სრული სახელი, გვარი, სამეცნიერო წოდება;
აკადემიური ხარისხი, სამუშაო ადგილი და ელ.ფოსტის მისამართი;
➢ აბსტრაქტი ინგლისურ ენაზე;
➢ საკვანძო სიტყვა.
➢ სტატიის ტექსტი;
➢ ბიბლიოგრაფია;
➢ სქოლიო.

ტექსტის სტრუქტურა
➢ შესავალი;

➢ ძირითადი ტექსტი;
➢ დასკვნა.

აბსტრაქტის გაფორმების წესი
➢ აბსტრაქტის ენა ინგლისური;
➢ სიტყვების რაოდენობა: 150 – 200 სიტყვა.
➢ კვლევის მიზანი;
➢ კვლევის შედეგები;
➢ დასკვნა;
➢ საკვანძო სიტყვა.

სქოლიო
სქოლიო თავსდება სტატიის ტექსტში გვერდების ბოლოს და ინომრება ციფრებით,
ხოლო ავტორისეული შენიშვნები (განმარტებები) – ფიფქით * და შესაბამისად, ის არ
ინომრება.
წიგნის მაგალითი – ერთი ავტორი – წელი. სათაური. გამომცემელი, გამომცემლის
ადგილმდებარეობა.
ჯავახიშვილი, ი. 1913. “ქართველი ერის ისტორია”, ტ. I. თბილისი, გვ. 123-135.
ორი ავტორი -კეკელიძე, კ. ბარამიძე, ა. 1954. „ძველი ქართული ლიტერატურის
ისტორია“ , I გამოცემა. თბილისი.
ჟურნალის მაგალითი – ავტორი (არსებობის შემთხვევაში, წელი, სტატიის სათაური,
ჟურნალის სახელი, გამოცემის ნომრები, გვერდის ნომერი.
საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, 1970. # 1, თბილისი, გვ.23-29.
ონლაინ რესურსის ნიმუში – ავტორი, წელი, სტატიის სათაური, წყაროს ლინკი,
ბოლო შემოწმების თარიღი; Vidmar, R. J. August 1992. On the use of atmospheric plasmas
as electromagnetic reflectors. IEEE Trans. Plasma Sci. [Online]. 21(3). pp. 876-880. Available:
http://www.halcyon.com/pub/journals/21ps03-vidmar
საკონფერენციო ჟურნალი – ავტორი, წელი, სტატიის სათაური. ქალაქი, ქვეყანა,
გვერდები. Beck, K. and Ralph, J. 1994. Patterns Generates Architectures. Proceedings of
European Conference of Object-Oriented Programming. Bologna, Italy, pp. 139-149.
სქოლიო – სტატიის ტექსტში ციტირებული და პერიფრაზებული წყარო
(ლიტერატურა, ნორმატიული მასალა, სასამართლო პრაქტიკა), ასევე, ავტორისეული
შენიშვნები (განმარტებები).
თუ სტატიის ტექსტში, ერთი და იმავე გვერდზე წყარო მითითებულია მეორედ ან
მეტჯერ, სქოლიოში ამ წყაროს მონაცემები ხელახლა აღარ მიეთითება და იწერება
მხოლოდ მითითება – „იქვე“ და კონკრეტული გვერდი.

Comments are closed.